ALGEMENE VOORWAARDEN SYNNS (AVS20180525 d.d. 25-05-2018)

Artikel 1, Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van SYNNS.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgevers wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen treden in dit geval in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Deze algemene bepalingen gelden niet uitsluitend voor SYNNS, doch gelden ook voor alle personen die op instructie van SYNNS werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de volbrenging van de opdracht.

Artikel 2, Offertes

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen van SYNNS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte/aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kunnen aan de offerte op generlei wijze rechten worden ontleend indien zaken waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd gewijzigd of niet meer beschikbaar zijn.
 2. SYNNS kan niet aan haar offertes worden gehouden indien redelijkerwijs kan worden aangetoond dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SYNNS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, behoudens voor zover anders expliciet is overeengekomen. Offertes gelden uitsluitend voor die opdracht en niet voor vervolgopdrachten, behoudens voor zover SYNNS en opdrachtgever anders schriftelijk overeenkomen.
 5. Opdrachten komen uitsluitend tot stand nadat deze in een door partijen ondertekende overeenkomst zijn vastgelegd dan wel een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht

Artikel 3, Bepalingen in de overeenkomst

 1. Een overeenkomst met SYNNS wordt aangegaan voor de overeengekomen bepaalde tijd of project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn maar slechts een termijn bij benadering. Bij overschrijding van een termijn dient SYNNS hier tijdig schriftelijk kennis van te geven, waarbij SYNNS een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat zulks leidt tot enige schadeplichtigheid.
 3. Iedere opdracht aan SYNNS houdt de bevoegdheid in om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. SYNNS zal bij het inschakelen van derden zoveel als redelijkerwijze mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SYNNS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. SYNNS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan SYNNS de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SYNNS worden verstrekt. Niet tijdige of onvolledige verstrekking geeft SYNNS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van SYNNS aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. SYNNS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien SYNNS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan gaan partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst over. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht verandert, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Wijzigingen van de overeenkomst worden schriftelijk overeengekomen.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SYNNS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen heeft voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Wanneer zulks tot beëindiging van de overeenkomst leidt is Opdrachtgever gehouden de reeds gemaakte kosten integraal te vergoeden.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SYNNS is gehouden, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SYNNS die daardoor direct of indirect ontstaat.
 10. Indien SYNNS met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is SYNNS niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs over te gaan met dien verstande dat de Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving en/of CAO of haar oorzaak vindt in andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. SYNNS geeft aan de overeenkomst uitvoering uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de door SYNNS verrichte werkzaamheden dan wel op de wijze waarop aan de opdracht uitvoering is gegeven.

 Artikel 4, Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. SYNNS is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien na het sluiten van de overeenkomst SYNNS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Dit zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Op grond van toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtgever is deze aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van deze tekortkoming en gehouden tot volledige schadevergoeding.
 2. SYNNS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van SYNNS kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SYNNS in zijn geheel op de Opdrachtgever terstond opeisbaar. Indien SYNNS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. In geval de Opdrachtgever door omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SYNNS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SYNNS op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opdrachtgever kan de opdracht niet eenzijdig opzeggen voor het verstrijken van de overeengekomen duur, voor zover een dergelijke duur is overeengekomen.
 6. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigt voor de voltooiing van de opdracht, is de Opdrachtgever de tot het moment van beëindiging door SYNNS ten behoeve van deze opdracht gemaakte kosten terstond opeisbaar verschuldigd alsmede het verschuldigde honorarium. SYNNS brengt deze kosten integraal bij Opdrachtgever in rekening.

Artikel 5, Overmacht

 1. SYNNS is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar is toe te rekenen en noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SYNNS geen invloed kan uitoefenen, doch welke SYNNS verhinderen haar verplichtingen na te komen.
 3. SYNNS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien SYNNS ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SYNNS gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6, Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door SYNNS aan te geven wijze. SYNNS is gerechtigd om periodiek te factureren. Alsmede is SYNNS gerechtigd te factureren bij wijze van voorschot en is zij pas gehouden de overeenkomst uit te voeren nadat de voorschotbetaling is ontvangen.
 2. Indien partijen een vergoeding op basis van uurtarief zijn overeengekomen, heeft te gelden dat dit uurtarief jaarlijks door SYNNS kan worden aangepast. Opdrachtgever wordt schriftelijk van een wijziging in uurtarief in kennis gesteld.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment van verzuim dan wel de wettelijke handelsrente wanneer deze hoger is.
 4. SYNNS heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de reeds betaalbare rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. SYNNS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SYNNS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en verschuldigde incassokosten worden voldaan. Waarbij de incassokosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum bedrag van euro 300,– en alle kosten van derden ter incassering van de vordering voor rekening van de Opdrachtgever komen.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening en / of opschorting van het door hem aan SYNNS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 7, Aansprakelijkheid

 1. Indien SYNNS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. SYNNS is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, directe en gevolgschade daaronder begrepen, ontstaan doordat SYNNS is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien SYNNS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SYNNS beperkt tot maximaal de totaal, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, overeengekomen vergoeding welke Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zal voldoen, als vergoeding voor de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht.
 4. De aansprakelijkheid van SYNNS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. SYNNS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade met inachtneming van de beperkingen in onderhavig artikel.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SYNNS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. SYNNS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8, Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart SYNNS tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van SYNNS. Indien SYNNS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SYNNS (in rechte) bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SYNNS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SYNNS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9, Intellectuele eigendom

 1. SYNNS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SYNNS heeft het recht, welke recht door Opdrachtgever wordt erkend, de door SYNNS bij de uitvoering van een overeenkomst verworven kennis en informatie voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10, Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen SYNNS en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestiging van SYNNS is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 11, Privacy Verklaring

 1. Voor de op 25 mei 2018 ingaande AVG, ook wel privacywet genoemd, heeft SYNNS een separate Privacy Verklaring (document: PVS20180525 SYNNS Privacy Verklaring) opgesteld om iedereen te informeren hoe de organisatie omgaat en streeft naar de juiste borging van persoonsgegevens.
 2. SYNNS behoudt het recht deze verklaring aan te passen en zal de meeste recente versie altijd op de website www.synns.nl plaatsen. SYNNS raadt u daarom aan om deze regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.